Škoda Limousine

Obchodní podmínky

Toto jsou obchodní podmínky Škoda-limousine,

Zákazník, který využije služeb Škoda-limousine, plně přijímá tyto obchodní podmínky a podpisem objednávky či smlouvy, zadáním objednávky online přes webové stránky nebo odsouhlasením potvrzené objednávky deklaruje výslovný souhlas s těmito obchodními podmínkami, na které objednávka či přepravní smlouva odkazuje. Zákazník, který s těmito podmínkami nesouhlasí, není oprávněn uzavřít se společností jakýkoliv smluvní dokument nebo zadat objednávku přes SMS nebo e-mailem společnosti.

Pokud není sjednáno jinak, všechny přepravní služby a zprostředkování těchto služeb jsou výhradně poskytovány registrovanými vozy bez taxametru dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, dle § 21 odst. 4 na základě předchozí písemné smlouvy, a u vícemístných vozů s kapacitou osob do 400Kg bez řidiče pak jako příležitostná osobní silniční doprava.

Tyto obchodní podmínky jsou zpracovány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

Ochrana osobních údajů zákazníků společnosti je realizována v souladu s úpravou zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a směrnice GDPR (General Data Protection Regulation) Obecného nařízení na ochranu osobních údajů.

Základní pojmy

  1. Škoda-limousine je přepravce nebo zprostředkovatel přepravy který zajišťuje nebo zprostředkovává přepravu a další služby na základě těchto obchodních podmínek pro zákazníka.
  2. Zákazník – osoba či společnost, která využívá služeb společnosti na základě objednávky či smlouvy, po souhlasu s těmito obchodními podmínkami.
  3. Obchodní podmínky – úprava podmínek, za nichž poskytuje Škoda-limousine své přepravní, nebo zprostředkovatelské služby Zákazníkovi, přičemž nepostradatelnou podmínkou pro využití služeb Společnosti je výslovný souhlas Zákazníka s těmito podmínkami.
  4. Služba/přeprava – samotná přeprava nebo zprostředkování přepravy, cestovní služby, případně jiné služby pro zákazníka, vykonávaná či zprostředkovaná společností.
  5. Osobní údaje Zákazníků – údaje osobních či osobnostního charakteru, které v souvislosti s objednáním či realizací činností společnosti pro Zákazníka, sděluje Zákazník Společnosti.
 1. Ochrana osobních údajů Zákazníků a nakládání s těmito údaji

  1. Společnost pracuje při poskytování svých služeb Zákazníkům s osobními údaji Zákazníků, které zákazníci sdělují Společnosti za účelem řádného zajištění a realizace služby.
  2. Zákazník souhlasem s těmito obchodními podmínkami uděluje Společnosti výslovný souhlas se zpracováním, nakládáním a uchováváním osobních a dalších údajů, které Zákazník, nebo jím zmocněná osoba Společnosti poskytli.
  3. Souhlas se zpracováním svých osobních a dalších údajů uděluje Zákazník Společnosti na dobu neurčitou, pouze však za účelem realizace služeb Společnosti objednávané Zákazníkem (služba dopravy osob a zavazadel).
  4. Společnost není oprávněna poskytovat osobní či jiné údaje sdělené Zákazníkem třetím osobám, a vztahuje na tyto údaje povinnost obchodního tajemství.
  5. Zákazník souhlasí s použitím svých osobních a dalších údajů pouze za předpokladu striktního dodržování podmínek stanovených právními předpisy pro nakládání s těmito osobními a dalšími údaji.
  6. Společnost je povinna nakládat a zpracovávat osobní a další údaje Zákazníků pouze v nezbytně nutném rozsahu a pouze v míře v jaké potřebuje Společnost tyto údaje k řádné a bezvadné realizaci své činnosti a poskytování svých služeb ve prospěch Zákazníků.
  7. Zákazník souhlasí s tím, že pokud by nesouhlasil s podmínkami nakládání s jeho osobními a dalšími údaji ze strany Společnosti, není oprávněn využít služby Společnosti, a tedy jejich využiti odmítnout, nebo je reálně nevyužít.
  8. Společnost se zavazuje zabezpečit osobní a další údaje Zákazníků a to jak údajů vedených v elektronické podobě, tak i údajů uvedených na papírových nosičích. Společnost za tímto účelem jmenovala zodpovědnou osobu, která je garantem správného nakládání s osobními údaji Zákazníků.
  9. Ochranu osobních a dalších údajů Zákazníků realizuje Společnost v rámci svých vnitřních, právních a administrativních opatření, zejména dle vlastní vnitřní směrnice ochrany a nakládání s osobními údaji Zákazníků, a nevyužívá služeb třetích osob a společností k zajištění nakládání s osobními a dalšími údaji Zákazníků.
  10. Ustanovení o ochraně osobních a dalších údajů Zákazníků se vztahují jak na objednatele fyzické osoby, tak i na zprostředkovatele, právnické osoby a podnikatele vykonávající objednávky a předávání osobních údajů Zákazníků Společnosti za účelem objednání jejích služeb.
  11. Společnost odpovídá za škodu, kterou způsobí Zákazníkům z důvodu porušení svých povinností při nakládání s jejich osobními údaji. Podmínkou uplatnění nároku na náhradu škody ze strany Zákazníka je však včasná stížnost a reklamace porušení povinnosti ze strany Společnosti. Reklamace musí být opodstatněná, porušení povinností Společnosti zcela a nepochybně prokázáno a reklamace musí být ze strany Společnosti uznána.
 2. Garance kompenzace, odpovědnost za škodu

  1. Společnost je odpovědna vůči Zákazníkovi za způsobenou škodu či nepříjemnosti v případě, kdy tuto škodu přímo Společnost nebo její zaměstnanec zavinili nebo způsobili. V případě zprostředkování dopravy Zákazníka jiným přepravcem nese odpovědnost za způsobenou škodu tento přepravce, který přepravu vykonává a Zákazník jeho přepravu nastoupením do vozidla přijímá.
  2. Zákazník bere na vědomí, že nemá nárok na náhradu škody v případě, kdy:
  3. Došlo ke zpoždění přepravy, ať už na počátku při nastoupení Zákazníka, tak v samotném průběhu přepravy z důvodu zásahu vyšší moci. Vyšší mocí je zásah přírodní katastrofy, počasí, povětrnostní podmínky, autonehoda, kterou nezpůsobil řidič Společnosti, nebo řidič zprostředkovaného přepravce, zácpy na silnici způsobené opravami vozovky či dalších komunikací, nebo bylo zpoždění způsobeno zásahem státního či správního orgánu – kontrola policie, úředníků, kontrolorů apod.

   Došlo ke zpoždění přepravy z důvodu na straně Zákazníka, nebo jiného objednatele přepravy (cestovní kancelář, hotel, organizátor výletu apod.) a to například tím, že se zákazník ve smluveném čase nedostavil k nástupu odjezdu.

   Došlo ke škodě na majetku Zákazníka, nebo jeho zdraví či životě v důsledku dopravní nehody, kterou nezpůsobil řidič Společnosti, nebo zprostředkovaného dopravce, ale řidič jiného automobilu, či zvíře, nebo jiná osoba.

   Došlo ke škodě na majetku Zákazníka, nebo jeho zdraví či životě v důsledku vynuceného manévru, který byl řidič nucen učinit v průběhu přepravy proto, aby zabránil vyšším škodám či následkům – například nutné prudké zabrždění v důsledku situace na vozovce, prudké vybočení, smyk apod. Pokud není prokázáno jinak, považuje se takový manévr za nutný a potřebný (vyhnutí se střetu se zvířetem, člověkem, nebo jiným vozidlem na silnici apod.).

   Došlo ke škodě v důsledku opomenutí Zákazníka nebo objednatele (například nenaložení kufru Zákazníka k přepravě, nebo jeho nevyložení, ztráta drobných věcí či hotovosti v průběhu přepravy apod.).

   Došlo ke škodě Zákazníkovi v důsledku špatně či nevhodně zvoleného času nástupu k dopravě.

  4. V případě, že došlo ke způsobení škody Zákazníkovi pozdním vyzvednutím Zákazníka, tedy v pozdějším čase, než termín uvedený v objednávce, Zákazník má nárok na smluvní pokutu, která představuje paušalizovanou náhradu škody do maximální výše 2 000 Kč. Způsobená škoda však musí být prokazatelná a Zákazníkem doložená a uplatněna formou Stížnosti dle těchto podmínek.
  5. Zákazník využitím dopravy Společnosti, nebo využitím zprostředkování dopravy výslovně prohlašuje, že částka smluvní pokuty v maximální výši 2 000 Kč jako paušální náhrady škody způsobené dopravou či v souvislosti s ní je pro něj zcela dostačující a souhlasí s její výši. V případě nesouhlasu není Zákazník oprávněn využít služeb Společnosti a je povinen poskytnutí těchto služeb odmítnout.
  6. Pokud Zákazník hodlá uplatňovat škodu převyšující částku smluvní pokuty 2 000 Kč, pak je povinen se pro případ způsobené škody pojistit či připojistit. Tuto svou povinnost, resp. zajištění pojištění pro případ způsobení škod Zákazník na základě nástupu k přepravě splnil, a přebírá za splnění této své povinnosti plnou odpovědnost.
 3. Stanovení času nástupu k dopravě a max. čekací doba

  1. Zákazník či objednatel však berou výslovně na vědomí, že jsou povinni sjednat čas odjezdu Zákazníka, tedy čas nástupu k přepravě v dostatečném předstihu (například před odletem, nástupem na jiný spoj apod.) a to i se započítáním vlivu minimálně 30 minut, který může činit zpoždění přepravce v důsledku vlivů vyšší moci, nebo nepříznivého dopravního provozu či uzavírek (nehody, zácpy a jiná dopravní omezení).
  2. Pokud objednatel či Zákazník nebude respektovat ve své objednávce výše uvedené limity a rezervy při stanovení času nástupu k přepravě, a v důsledku toho mu vznikne škoda, nemá nárok na náhradu této škody Společností.
 4. Způsoby objednávek

  1. Smlouva, na jejímž základě je realizováno poskytnutí služeb společností zákazníkovi, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení SMS objednávky pomocí SMS, e-mailové nebo objednávky vytvořené přes webové stránky přes e-mail. Potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné, dokud není potvrzená společností, kdy je zákazník zároveň upozorněn, že služby Společnosti může využít až po souhlasu s těmito obchodními podmínkami.
  2. Společností potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace přepravy a počtu přepravovaných osob), cena přepravy, způsob platby, souhlas s obchodními podmínkami – zejména s maximální výší smluvní pokuty a omezení odpovědnosti Společnosti za způsobené škody, a termín realizace.
 5. Platby

  1. V hotovosti
  2. Při platbě transferu nebo jiné služby v hotovosti přijímá řidič nebo zástupce společnosti pouze české koruny (CZK) před a nebo hned po ukončení transferu.Měny, které jsou volitelné během procesu rezervace, euro (EUR).Platby v hotovosti v cizí měně jsou odvíjeny od aktuálního směnného kurzu české koruny v den přepravy určený společností, nikoliv od kurzu, který byl aktuální v den provedení rezervace.

  3. Bankovním převodem
  4. Platba bankovním převodem (fakturou) je možná pouze na vyžádání nebo kdy Společnost tuto platební možnost Zákazníkovi povolila. Společnost může požadovat uhrazení zálohové faktury před realizací objednávky, v opačném případě je oprávněna objednávku zrušit. Faktury mohou být vydány pouze v následujících měnách – CZK. U faktur vystavených pro zahraniční odběratele, kde je cena přepravy nižší než 5 000 Kč, je společnost oprávněná účtovat manipulační poplatek 200 Kč.

 6. Daňový doklad; potvrzení o přijetí platby (zálohy)

  1. U plateb provedených přímo u řidiče (platební kartou nebo v hotovosti) bude řidičem v den přepravy vydáno zákazníkovi potvrzení o zaplacení (zpravidla zjednodušený daňový doklad). U plateb realizovaných on-line přes webové stránky společnosti bude zákazníkovi zasláno potvrzení o přijetí zálohy na objednanou službu. Finální daňový doklad k on-line zaplacené záloze vystavuje společnost na vyžádání. Pokud zákazník platí na fakturu (bankovním převodem), fakturu vystavuje společnost a cena zahrnuje DPH. Všechny uvedené ceny společností jsou koncové a zahrnují případné DPH.

 7. Způsob úhrady za zpáteční cestu

  1. Pokud rezervace obsahuje zpáteční cestu nebo větší počet cest, může zákazník zaplatit celkovou částku buď najednou, nebo zaplatit za každou cestu zvlášť. Řidičem bude vydáno zákazníkovi potvrzení/voucher o zaplacení s uvedením přesné zaplacené částky. Pokud byly uhrazeny obě cesty, předloží zákazník řidiči na zpáteční cestě potvrzení o zaplacení / voucher.

 8. Zálohové platby

  1. U objednávek, kde je místo vyzvednutí u vybraných limuzín (škoda 105L 1000MBL), výletů a objednávek zejména pro větší skupiny, může společnost požadovat úhradu zálohy, která musí být zaplacena alespoň 24 hodin před stanoveným časem vyzvednutí. V takových případech bude společnost zákazníka o nutnosti složení zálohy a možném způsobu úhrady informovat. V případě neuhrazení požadované zálohy má společnost právo bez náhrady objednávku zrušit.

 9. Změny rezervace a storno podmínky

  1. Běžná doprava (transfery)
  2. Pokud si přeje zákazník z nějakého důvodu změnit nebo zrušit svou rezervaci, může to učinit prostřednictvím telefonické domluvy na tel.č. 774 646 986 .Škoda-limousine, a to alespoň 14dní před časem vyzvednutí. Pokud již zákazník za přepravu zaplatil a přepravu zrušil v požadovaném čase, vrátí mu společnost všechny peníze zpět, případně služba nebude fakturována. Pokud Zákazník nestihl službu zrušit včas, považuje se již uhrazená záloha či částka ve výši 50procent za realizaci dopravy za částku smluvní pokuty, která nahrazuje Společnosti škodu způsobenou pozdním zrušením dopravy.

  3. Doprava s místem vyzvednutí mimo Ústí nad Labem
  4. Změny a storno transferů, u kterých není místo vyzvednutí v Ústí nad Labem, podléhají odlišným storno podmínkám. Zrušení musí být provedeno alespoň 24 hodin před plánovaným časem vyzvednutí, v opačném případě účtuje společnost 100% storno poplatek, jako paušalizovanou náhradu škody ve formě smluvní pokuty uhrazené Zákazníkem. Důvodem uplatnění 100% storna (smluvní pokuty) je vynaložení veškerých nákladů na již objednanou a nestornovanou přepravu ze strany společnosti.

  5. Limuzíny
  6. Na změny a storno limuzín (jako jsou škoda 105L a 1000MBL ) se vztahují stejné storno podmínky. Zrušení rezervace musí být provedeno alespoň 24 hodin před plánovaným časem vyzvednutí, v opačném případě účtuje společnost 100% storno poplatek. Důvodem uplatnění 100% storna je vynaložení veškerých nákladů na již objednanou a nestornovanou přepravu ze strany společnosti.

  7. Prohlídky, exkurze a ostatní služby
  8. Zrušení rezervace musí být provedeno alespoň dvě hodiny před plánovanou cestou, v opačném případě účtuje společnost 100% storno poplatek (smluvní pokutu, jako paušalizovanou náhradu škody způsobenou pozdním zrušením dopravy). U větších skupin nebo rezervací, kde je vyžadováno zaplacení zálohy, zrušení rezervace musí být provedeno alespoň 24 hodin před zahájením, v opačném případě účtuje společnost 100% storno poplatek jako paušalizovanou náhradu škody ve formě smluvní pokuty uhrazené Zákazníkem. Důvodem uplatnění 100% storna je vynaložení veškerých nákladů na již objednanou a nestornovanou službu ze strany společnosti.

 10. Vrácení peněz

  1. Pokud zákazník zrušil předplacenou službu a má nárok na vrácení peněz, peníze budou automaticky vráceny zpět na kartu (resp. účet), která byla použita při placení objednávky. V opačném případě musí být veškeré nároky na vrácení peněz podány do 30 dnů formou SMS nebo e-mailem, nebo mailovou adresu Společnosti. Po uplynutí této lhůty již nemá zákazník žádný nárok na vrácení peněz (kompenzaci).

 11. Kompenzace, maximální smluvní pokuta

  1. Nároky na náhradu případné škody musí být podány do 30 dnů SMS nebo e-mailem, na adresu nebo mailovou adresu Společnosti. Po uplynutí této lhůty už nemá Zákazník právo na reklamaci a související nárok na náhradu škody, resp. uplatnění smluvní pokuty nárok. Případná stížnost zákazníka však bude i tak řádně prošetřena. Kompenzace způsobené škody/nepříjemnosti je omezena na maximální částku, jež se rovná ceně dopravy u jednotlivé rezervace, avšak nepřevyšující částku 2 000 Kč – smluvní pokuta. Z náhrady škody jsou zcela vyjmuty případy, kdy je z logistických důvodů zajištěn náhradní vůz obdobného typu nebo stejný vůz v jiné barvě a situace, kdy ke škodě dojde vlivem třetí moci, které dopravce nemůže ovlivnit, jako jsou např. poruchy, živelné pohromy atd.

 12. Stížnosti a uplatnění smluvní pokuty

  1. V případě jakéhokoliv problému je třeba následovat tento postup vyřizování stížností. Chce-li zákazník využít nárok na náhradu škody, musí společnost v případě jakéhokoliv problému neprodleně informovat o nastalé situaci. V případě, že zákazník nemůže najít řidiče nebo má jakýkoliv jiný problém s konkrétní objednanou službou, neprodleně společnost kontaktuje telefonicky na sdělené telefonní číslo. V případě, že problém nebude vyřešen okamžitě, nebo v požadované míře, sdělí tuto skutečnost zákazník společnosti emailem nebo písemně a uvede všechny podrobnosti k dané stížnosti. Stížnost bude následně prošetřena v co nejkratší možné době, zpravidla během několika dnů.
  2. Veškeré potřebné kontakty na Společnost za účelem podání stížnosti či nároku na smluvní pokutu/náhradu škody nalezne Zákazník na objednávce, či smlouvě o přepravě,případně mu kontakty poskytne příslušný řidič vozu, kterým je Zákazník přepravován.
  3. Zákazník má v případě porušení povinností Společnosti při nakládání a uchovávání či použití jeho osobních údajů právo na stížnost proti postupu společnosti v této věci. Stížnost zašle Zákazník SMS či mailovou adresu Společnosti, která stížnost Zákazníka v této věci posoudí, prošetří a přijme potřebná opatření jak ve vztahu ke stěžovateli, tak ve vztahu k dalším Zákazníkům.
 13. Povinnosti zákazníka

  1. Zákazník je povinen chovat se v době přepravy dle pokynů řidiče a dodržovat zejména bezpečnostní předpisy platné přepravy. Zákazník bere na vědomí, že byl o všech okolnostech včetně bezpečnostních předpisů poučen před realizací přepravy. Zákazník se také zavazuje nepoškozovat jakýmkoliv způsobem zařízení přepravce a přepravní prostory, zachovávat jeho čistotu a nepoškozovat majetek dalších přepravovaných osob, nebo tyto osoby v době přepravy neobtěžovat jakýmkoliv způsobem. Při porušení uvedených povinností si je zákazník vědom odpovědnosti za škodu, kterou společnosti či objednanému přepravci, nebo třetím osobám svým jednáním způsobí.
  2. Zákazník je dále povinen nastoupit přepravu v dohodnutém času nástupu s výjimkou případů, kdy mu objektivní skutečnosti zabrání nastoupit k přepravě včas, viz důvody uvedené výše.
 14. Platnost obchodních podmínek

  1. Tyto obchodní podmínky jsou platné na dobu neurčitou počínaje dnem 1. 8. 2020. V případě změn těchto podmínek, kterou si společnost vyhrazuje, jsou pro zákazníka závazné obchodní podmínky ve verzi platné v době, kdy došlo k podpisu smlouvy či odeslání platné objednávky.